PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.05/2020
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 4
(1) KPA Penyaluran menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.     
(2) KPA Penyaluran menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Kepala KPPN.     

Dokumen: