PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2023

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2022 Tahun 2022

Posted 21/02/2023 22:02:46
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 Tahun 2021

Posted 30/11/2021 22:49:14
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 340/KEP/2020 Tahun 2020

Posted 20/11/2020 06:48:47
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2021

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2020 Tahun 2020

Posted 19/11/2020 01:58:22
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 257/KEP/2019 Tahun 2019

Posted 08/12/2019 12:28:16
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2020

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 250/KEP/2019 Tahun 2019

Posted 02/11/2019 11:42:46
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 320/KEP/2018 Tahun 2018

Posted 03/12/2018 17:44:19