KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G/526/V.08/HK/2020
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.